A Collation of the Text of Hodges and Farstad

with the Text of Robinson and Pierpont.

Each edition accurately reflects the Majority Text

of the Byzantine Empire. Each edition was

independently produced.

The following collations display the differences between the texts of Hodges and Farstad (2d ed., 1985):
and Robinson and Pierpont 1991. This collation was created by Jonathan C. Borland,
who posted it May of 2003, on a TC-List website. His original list included all differences
between these two editions of the Majority Text. Borland used the Robinson and Pierpont
computer edition (2000) for the collation, which is exactly like the original 1991
printed edition minus a few typos. Borland's collations are reproduced below with minor variations.

 

Click on each sample image to view a page from each edition. The text is the end of Romans 14.

Note that the Hodges/Farstad edition has a brief (but useful) apparatus. The Robinson/Pierpont

text has no accents (in their first edition, which this is), and no apparatus. In view of their independent

productions, we have an an amazing confirmation of the validity and form of the Majority

Text, as it exists in the mass of Byzantine minuscules. Though Robinson/Pierpont

display no apparatus, their text reflects years of careful preparations - much like the fabled

Westcott/Hort text.

 

HODGES/FARSTAD .............ROBINSON/PIERPONT [1991 edition] ................................ROBIN

 

Note: the Robinson/Pierpont reading is shown FIRST,..followed by the Hodges/Farstad reading.

 

MOZILLA USERS, Greek/Symbol font below may not correctly display.

IE 6 and up views correctly, a PDF file which shows the fonts correctly

is available here .....


Minor/Editorial Variants [numbers indicate a total count]

[about 2,492 movable NU and SIGMA variations are seen]

mwsei ] mwsh (mwsh ] mwsei; mwushV ] mwshV; mwusewV ] mwsewV) = 14

adou ] aidou (adh ] aidh; adhV ] aidhV) = 11

mhpwV ] mh pwV = 10

mhge ] mh ge = 8

alla ] all (all ] alla) = 7

ina ti ] inati = 5

mh ti ] mhti = 4

eige ] ei ge = 3

errhqh ] erreqh (errhqhsan ] erreqhsan) = 3

uper ekperissou ] uperekperissou = 3

katamonaV ] kata monaV = 2

kaige ] kai ge = 2

uper lian ] uperlian = 2

bar iwna ] bariwna = 1

arage ] ara ge = 1

menounge ] menoun ge = 1

penthkonta triwn ] penthkontatriwn = 1

toiouton ] toiouto = 1

diapantoV ] dia pantoV = 1

eikositreiV ] eikosi treiV = 1

maran aqa ] marana qa = 1

men oun ] menoun = 1

 


 

Major Variants

which includes editorial mistakes

Matthew

10.25 ekalesan ] epekalesan

11.16 etairoiV ] eteroiV

15.39 enebh ] anebh

19.5 [autou] ] --

19.26 [estin] ] --

21.30 deuterw ] eterw

24.27 estai [kai] ] estai --

26.9 [toiV] ] --

26.11 pantote gar touV ptwcouV ] touV ptwcouV gar pantote


Mark

4.30 omoiwswmen ] omoiwsomen

4.37 epeballen ] epebalen

6.16 [o] ] --

8.25 enebleyen ] anebleye

9.2 [ton] ] --

9.38 [o] ] --

10.2 [oi] ] --

10.31 [oi] ] --

11.4 [ton] ] --

14.12 etoimaswmen ] etoimasomen

14.68 oude ] oute

16.1 [h tou] --


Luke

1.36 th ] --

2.26 pneumatoV ] pneumati

3.10 poihsomen ] poihswmen

3.12 poihsomen ] poihswmen

3.14 poihsomen ] poihswmen

3.26 semei ] semeei

3.33 aram ] + tou iwram

3.34 qara ] qarra

4.4 [o] ] --

7.6 upo thn steghn mou ] mou upo thn steghn

7.12 [hn] ] --

7.37 [kai] ] --

8.3 sousanna ] swsanna

9.22 anasthnai ] egerqhnai

11.32 nineui ] nineuh

12.36 analush ] analusei

13.35 hxei ] hxh

14.24 [polloi gar eisin klhtoi oligoi de eklektoi] ] --

16.9 ekliphte ] ekleiphte

17.10 ofeilomen ] wfeilomen

19.4 [di] ] --

20.31 wsautwV wsautwV ] -- wsautwV

24.1 baqeoV ] baqewV

24.10 maria [h] ] maria --


John

1.29 [o iwannhV] ] --

1.42 [de] ] --

6.39 auto ] auton

6.39 [en] ] --

6.54 [en] ] --

6.70 [o ihsouV] ] --

8.1 ihsouV de ] kai o ihsouV

8.2 palin ] + baqewV

8.2 paregeneto ] hlqen o ihsouV

8.3 en ] + tw

8.4 legousin ] eipon

8.4 [peirazonteV] ] --

8.5 liqoboleisqai ] liqazein

8.6 mh prospoioumenoV ] --

8.7 erwtwnteV ] eperwtwnteV

8.7 anakuyaV ] anableyaV

8.7 proV autouV ] autoiV

8.7 ep authn ton liqon baletw ] liqon baletw ep authn

8.9 kai upo thV suneidhsewV elegcomenoi ] --

8.10 kai mhdena qeasamenoV plhn thV gunaikoV ] eiden authn kai

8.10 auth [gunai] ] -- gunai

8.10 ekeinoi ] --

8.39 [an] ] --

11.53 sunebouleusanto ] sunebouleusato

14.14 [me] ] --

14.20 kai egw ] kagw

15.13 twn ] --

15.16 dw ] dwh

15.24 ouk ] ouc

18.2 hdei ] hidei

18.37 [o] ] --

19.7 uion qeou ] qeou uion

19.26 idou ] ide

19.36 ap [ --

21.1 [autou] ] --

21.7 simwn oun ] simwn --


Acts

2.7 de panteV ] de --

2.37 poihsomen ] poihswmen

4.16 poihsomen ] poihswmen

4.17 apeilhsomeqa ] apeilhswmeqa

5.33 akouonteV ] akousanteV

7.14 suggeneian [autou] ] suggeneian --

7.38 logon ] logia

8.1 th ] tw

8.32 keirontoV ] keirantoV

9.18 [paracrhma] ] --

9.28 [kai ekporeuomenoV] ] --

9.36 tabhqa ] tabiqa

9.40 tabhqa ] tabiqa

10.26 auton hgeiren ] hgeiren auton

13.6 barihsouV ] barihsoun

13.27 [en] ] --

14.10 orqwV ] orqoV

18.21 qelontoV ] + kai

20.26 dioti ] dio

21.40 prosefwnei ] prosefwnhse

22.12 eusebhV ] eulabhV

22.12 katoikountwn ] + en damaskw

22.20 autou [kai] ] autou --

26.21 oi ioudaioi me ] me oi ioudaioi

28.11 hcqhmen ] anhcqhmen


Romans

7.7 nomou ] nomon

11.23 o qeoV estin ] estin o qeoV

12.2 suschmatizesqai ] suschmatizesqe

12.2 metamorfousqai ] metamorfousqe

13.9 [ou yeudomarturhseiV] ] --

16.1 de umin ] de --


1 Corinthians

4.6 enoV ] + mh

5.11 nun ] nuni

6.16 [h] ] --

8.5 epi [thV] ] epi --


2 Corinthians

3.14 o ti ] oti

7.11 ekdikhsin ] + en

11.4 hneicesqe ] aneicesqe


Galatians

1.8 euaggelizhtai ] euaggelizetai

2.9 [men] ] --

5.4 exepesate ] exepesete

5.14 eauton ] seauton


Ephesians

5.21 cristou ] qeou

6.8 o ] --


Philippians

3.1 de ] + to


Colossians

1.14 [dia tou aimatoV autou] ] --

4.16 laodikaiwn ] laodikewn


1 Thessalonians

4.1 [to] loipon ] -- loipon

4.6 proeipomen ] proeipamen


2 Thessalonians

1.12 hmwn ihsou [cristou] ] hmwn ihsou --


1 Timothy

6.19 aiwniou ] ainwiou


2 Timothy

1.1 ihsou cristou ] cristou ihsou

2.4 strateuomenoV ] srateuomenoV

4.13 felonhn ] failonhn


Hebrews

5.4 alla ] all + o

6.10 enedeixasqe ] endeixasqe

10.17 amartiwn autwn ] amartiwn --

11.9 eiV [thn] ] eiV --

12.7 uioV estin ] estin uioV

12.24 ton ] to


James

5.11 idete ] eidete


1 Peter

1.17 aproswpolhmptwV ] aproswpolhptwV


2 Peter

2.12 autwn ] + kai

 

 

No recorded variations seen in TITUS, PHILEMON; I, II, III JOHN, or JUDE.


Revelation

1.4 a [estin] ] a --

1.13 uiw ] uion

1.14 leukai ] + kai

1.18 kleiV ] kleidaV

1.20 kai ai epta ] kai ai --

1.20 [aV eideV] ] ai epta

2.7 mesw tou paradeisou ] tw paradeisw

2.10 pascein ] paqein

2.10 hmerwn ] hmeraV

2.13 hmeraiV [en] ] hmeraiV --

2.15 twn ] --

2.17 fagein [apo] ] --

3.1 oti ] kai

3.2 sthrison ] thrhson

3.3 gnwV ] gnwsh

3.12 ek ] apo

3.19 zhlwson ] zhleue

4.1 legousa ] legwn

4.2 kai euqewV ] -- euqewV

4.3 orasei smaragdinw ] orasiV smaragdinwn

4.4 kai kukloqen ] -- kukloqen

4.4 qronoi kd ] qronoi eikosi tessareV

4.4 touV kd ] touV eikosi tessaraV

4.7 to proswpon wV anqrwpoV ] proswpon anqrwpou

4.7 tetarton [zwon] ] tetarton --

4.8 agioV agioV agioV ] + agioV agioV agioV agioV agioV agioV

4.10 kd ] eikosi tessareV

4.11 [ta] ] --

4.11 eisin ] hsan

5.5 anoixai ] o anoigwn

5.8 kd ] eikosi tessareV

5.8 eisin [ai] ] eisi --

5.13 o [estin] ] o --

5.13 tou qronou ] tw qronw

6.10 fwnh megalh ] fwnhn megalhn

6.11 ekastw ] --

6.11 [ou] ] --

6.13 elissomenon ] elissomenoV

6.15 douloV kai [paV] ] douloV kai --

6.16 tou qronou ] tw qronw

7.4 esfragismenoi ] esfragismenwn

7.5 [esfragismenoi] ] esfragismenai

7.5 roubim ib ] roubim dwdeka

7.5 gad ib ] gad dwdeka

7.6 ashr ib ] ashr dwdeka

7.6 nefqaleim ib ] nefqaleim dwdeka

7.6 manassh ib ] manassh dwdeka

7.7 sumewn ib ] sumewn dwdeka

7.7 leui ib ] leui dwdeka

7.7 isacar ib ] isacar dwdeka

7.8 zaboulwn ib ] zaboulwn dwdeka

7.8 iwshf ib ] iwshf dwdeka

7.8 beniamin ib ] beniamin dwdeka

7.8 esfragismenoi ] esfragismenai

7.14 [autaV] ] --

7.17 poimanei ] poimainei

7.17 odhghsei ] odhgei

8.3 dwsh ] dwsei

8.12 h hmera mh fainh to triton authV ] to triton authV mh fanh h hmera

Men's Green Bay Packers Davante Adams Nike Green Team Game Jersey,cheap nfl helmets guards,nike nfl wholesale,Men's Denver Broncos Klew Orange Ugly Sweater Vest.Women's Chicago Bears Pro Line Navy Blue Fortified Marled Full Zip Hoodie,Kansas City Chiefs 11'' x 17'' Window Clings Sheet,Women's Seattle Seahawks Pro Line College Navy Vintage Pocket Boatneck Sweatshirt NFL Jerseys Cincinnati Bengals Sale.Riddell Oakland Raiders Mini Helmet Party Pack,Men's Jacksonville Jaguars Majestic Charcoal A Life Above Long Sleeve T-Shirt.Classic St University Of Cincinnati Jersey. Louis Rams WinCraft Deluxe 3' x 5' Flag,Men's Miami Dolphins New Era Kelly Green St Wholesale Cincinnati Bengals Jerseys Cheap. Patrick's Day Crux Line Neo 39THIRTY Flex Hat,Youth San Francisco 49ers Shower Slide Flip Flops.Women's New England Patriots 5th & Ocean by New Era Gray/Navy Slub V-Notch Scoop T-Shirt,Mens Oakland Raiders Majestic Charcoal Squib Kick Pullover Hoodie.Girls Youth Cleveland Browns Brown 2-Piece Cheerleader Set,Men's Arizona Cardinals Antigua Cardinal Deluxe Desert Dry Polo.Seattle Seahawks Reflective Leash,Womens New England Patriots Rob Gronkowski Majestic Navy Blue Fair Catch V Name and Number Long Sleeve T-Shirt,Women's Baltimore Ravens Nike Black Rally Open Hem Rewind Sweatpants Cincinnati Bengals Jerseys For Sale.Houston Texans 28'' x 40'' Double-Sided House Flag,Men's San Francisco 49ers Scarlet/Black 2015 On-Field 39THIRTY Flex Hat

8.13 toiV katoikousin ] touV katoikountaV

9.14 legousan ] legontoV

9.18 apo ] upo

9.21 farmakeiwn ] farmakwn

10.6 wmosen [en] ] wmose --

10.11 legei ] legousi

11.1 egeirai ] egeire

11.4 estwsai ] estwteV

11.6 exousian kleisai ton ouranon ] ton ouranon exousian kleisai

11.6 en pash plhgh osakiV ean qelhswsin ] osakiV ean qelhswsin en pash plhgh

11.8 ta ptwmata ] to ptwma

11.13 kai en ] -- en

11.15 legousai ] legonteV

11.16 kaqhmenoi ] oi kaqhntai

11.19 hnoigh ] hnoicqh

12.12 eufrainesqe [oi] ] eufrainesqe --

13.4 omoioV tw qhriw kai ] omoioV tw qhriw --

13.8 autw ] auton

13.10 en macaira apoktenei dei auton en macaira apoktanqhnai ] en macaira -- dei auton -- -- apoktanqhnai

13.14 eicen thn ] eice --

13.14 thV macairaV kai ezhsen ] kai ezhsen apo thV macairaV

13.16 dwsin ] dwswsin

13.16 twn metwpwn ] to metwpon

13.18 estin [kai] o ariqmoV autou [estin] ] estin -- o ariqmoV autou --

14.4 an ] ean

14.5 en tw stomati autwn ouc eureqh ] ouc eureqh en tw stomati autwn

14.7 qeon ] kurion

14.7 tw poihsanti ] auton ton poihsanta

14.8 [epesen] epesen ] -- epese

14.12 estin [wde] ] estin --

14.13 legoushV [moi] ] legoushV --

14.14 uiw ] uion

14.18 efwnhsen ] + en

14.18 hkmasan ai stafulai authV ] hkmasen h stafulh thV ghV

14.19 ebalen ] exebalen

15.2 econtaV ] + taV

15.4 panta ta eqnh ] panteV

15.6 [ek tou naou] ] --

15.8 naoV ] + ek tou

16.3 zwsa ] --

16.4 [aggeloV] ] --

16.5 hn o ] hn --

16.8 aggeloV ] --

16.10 [aggeloV] ] --

16.12 [aggeloV] ] --

16.13 tria akaqarta ] akaqarta tria

16.16 armagedwn ] magedwn

16.17 [aggeloV] ] --

16.18 seismoV [egeneto] ] seismoV --

16.21 authV ] auth

17.3 to ] --

17.4 porneiaV authV ] porneiaV thV ghV

17.6 mequousan ek ] mequousan --

17.6 agiwn [kai] ] agiwn --

17.8 epi thV ghV ] thn ghn

17.8 ta onomata ] to onoma

17.8 epi to biblion ] epi tou bibliou

17.10 basileiV epta eisin ] basileiV eisin epta

17.11 autoV ] outoV

17.13 dunamin kai thn ] dunamin kai --

17.18 basilewn epi ] basilewn --

18.1 [kai] meta ] -- meta

18.2 ekraxen [en] ] ekraxe --

18.2 [epesen] epesen ] -- epesen

18.3 peptwkasin ] pepwkasi

18.5 emnhmoneusen ] + authV

18.6 [umin] ] --

18.6 auth dipla ] ta dipla wV kai auth kai

18.6 pothriw ] + authV

18.7 eauthn ] authn

18.8 qanatoV kai ] qanatoV --

18.14 ou mh eurhV auta ] auta ou mh eurhV

18.15 basanismou authV ] + kai

18.16 bussinon ] busson

18.23 eti oti ] eti --

19.1 [kai] meta ] -- meta

19.2 [thV] ] --

19.4 tou qronou ] tw qronw

19.9 to ] ton

19.13 kaleitai ] keklhtai

19.17 [ena] ] --

19.17 ekraxen ] + en

19.17 eiV to ] eiV ton

19.17 to mega ] ton megan

19.19 poihsai ] + ton

20.3 eth kai ] eth --

20.3 auton luqhnai ] luqhnai auton

20.4 tw qhriw ] to qhrion

20.4 oute ] oude

20.4 metwpon [autwn] ] metwpon --

20.7 otan telesqh ] meta

20.9 ekuklwsan ] ekukleusan

20.12 hnewcqhsan ] hnoixan

20.13 autwn ] autou

21.1 parhlqen ] aphlqon

21.3 estai met autwn ] met autwn estai

21.4 exaleiyei ] ap autwn

21.4 aphlqon ] aphlqen

21.5 moi ] --

21.5 logoi alhqinoi kai pistoi eisin ] logoi pistoi kai alhqinoi tou qeou eisi

21.6 gegona [egw] ] gegona --

21.6 w ] + kai

21.6 dwsw ] + autw

21.7 klhronomhsei ] dwsw autw

21.10 [thn megalhn] ] --

21.10 apo ] ek

21.12 dwdeka ] dekaduo

21.12 fulwn [twn] ] fulwn --

21.16 dwdeka ciliadwn [dwdeka] ] dekaduo ciliadwn dwdeka

21.17 emetrhsen ] --

21.19 [kai] ] --

21.20 sardioV ] sardion

21.23 h gar ] gar h

21.26 authn ] + ina eiselqwsi

21.27 poioun ] o poiwn

22.1 kaqaron ] --

22.2 kai enteuqen ] kai ekeiqen

22.2 ekaston apodidouV ] apodidouV ekaston

22.3 ekei ] eti

22.3 latreusousin ] latreuousin

22.5 ekei ] --

22.5 creian ouk ecousin lucnou kai fwtoV hliou ] ou creia lucnou kai fwtoV

22.8 ebleya ] ote eidon

22.8 deiknuontoV ] deiknuntoV

22.15 paV ] + o

22.18 [epta] ] --


click to return to the "Textual Critics Corner" page